Privacy – Fysio-Ther-Borg – Terborg

Fysio-Ther-Borg

 • Fysiotherapie
 • Oncologiefysiotherapie
 • Oedeemfysiotherapie
 • Bekkenbodemtherapie
 • Zorg op afstand (eConsult)

 • Privacy

  Fysio- Ther – Borg neemt privacy serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

  In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio- Ther – Borg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet op Elektronische verwerking van gegevens in de zorg.

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze toelichting.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is zoals beschreven in het privacyreglement. Onder andere:
   • Fysieke beveiliging van ruimtes;
   • Digitale beveiliging van systemen en applicaties;
   • Login maatregelen, autorisatie en wachtwoordbeheer;
   • Virusscans;
   • Encryptie
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Fysio- Ther – Borg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in dit document.


  Rechten

  U heeft de volgende rechten

  • Het recht om persoonsgegevens over te dragen (dit heet dataportabiliteit).
  • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit is het recht op verwijdering van gegevens (gegevens wissen) uit het elektronisch systeem en webapplicaties ook bij andere organisaties.
  • Het recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
  • Het recht op correctie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die verwerkt worden te wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, opname van gegevens (recht op verzet).
  • Het recht op beperking (verwerking tijdelijk stil leggen).
  • Het recht op een kosteloos inzage, afschrift c.q. kopie van gegevens en dataportabiliteit uit het elektronisch systeem en webapplicaties ook bij andere organisaties.
  • Het recht om (onder bepaalde voorwaarden) hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen.
  • Het recht om op verzoek een overzicht te krijgen wie bepaalde informatie in het elektronisch systeem en het ECD beschikbaar heeft gesteld en wie en op welke datum de informatie heeft ingezien of opgevraagd.
  • Het recht op kennisneming en het geven van toestemming van verstrekking van gegevens aan derden; voor alle of door de cliënt bepaalde zorgverleners met wie de cliënt een behandelrelatie heeft of krijgt. (juli 2020)
  • Het recht op het afschermen van gegevens uit het elektronisch systeem, ECD, en webapplicaties ook bij andere organisaties. (juli 2020)

  Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat de praktijk met uw persoonsgegevens doet. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet op Elektronische verwerking van gegevens in de zorg moet een praktijk aan een aantal specifieke eisen voldoen.

   

  Waarom vindt registratie plaats

  De registratie en verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van een juiste en doelmatige en geleverde zorg/ dienstverlening teneinde gegevens te kunnen vastleggen in een persoonsregistratie. Deze gegevens worden vastgelegd voor de financiële afhandeling van voor statistische doeleinden en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en bestrijding fraude van Fysio- Ther – Borg.

  Toestemming (medisch) persoonsgegevens, uitwisseling en opname (medische) persoonsgegevens schriftelijk of via een elektronisch uitwisselingssysteem via een webapplicatie

   

  TOESTEMMINGSVERKLARING

   

  Toelichting

  Een organisatie is verplicht om zijn cliënt en medewerker te informeren over de elektronische gegevensuitwisseling en toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van (cliënt) gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem en een elektronisch (cliënt) dossier o.a. via een webapplicatie. Toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens was al verplicht. Door de praktijk wordt gevraagd of U hiermee akkoord gaat.

  Toestemming en privacy

  Conform het privacyreglement verstrekt Fysio- Ther – Borg geen informatie aan derden en vraagt ook geen informatie bij derden op zonder schriftelijke toestemming van haar cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. Dit kan via een elektronisch systeem of via de schriftelijke weg zijn.
  Dit betekent dat indien er wel informatie opgevraagd dan wel verstrekt moet worden, het formulier toestemmingsverklaring cliënt dient te worden ingevuld en ondertekend. Het privacyreglement kunt u desgewenst opvragen bij de praktijk.

  U kunt zelf bepalen welke gegevens u deelt en met wie. Dit recht geldt ook wanneer U de relatie wil beëindigen. Het recht bestaat náást het recht op inzage van persoonsgegevens.

  U mag uw toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming gevolgen hebben voor de hulpverlening. De directie zal u hier van geval tot geval over informeren.

  De cliënt zelf is eigenaar van de gegevens u mag zonder toestemming van de praktijk aan een ander overdragen.

  U kunt op het daarvoor bestemde formulier aankruisen / aangeven waar u wel/geen toestemming voor verleend. Minimaal 1 x per jaar wordt de toestemming geëvalueerd en met u besproken. De toestemming is maximaal één jaar geldig.
  Wijziging toestemming

  Wijziging van de toestemming kunt u te allen tijde kenbaar maken en aanvragen via een formulier dat u verkrijgt bij onze praktijk of op te vragen via de mail i.jansen@kpnplanet.nl.

  Elektronisch dossier

  Fysio- Ther – Borg neemt gegevens op in een elektronisch cliëntendossier. Andere zorgverleners (die u behandelen) kunnen medische, zorg of persoonsgegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem raadplegen.

  U wordt geïnformeerd als er een nieuwe categorie zorgverleners of personen gebruikmaken van het op het door de praktijk gebruikte elektronische uitwisselingsysteem. Aan u wordt dan opnieuw toestemming gevraagd.

  Beeldmateriaal

  Beeldmateriaal ten behoeve van behandel of zorgverlening bv. van een wond voor de arts wordt gemaakt met de telefoon of een ander media van de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor verzending.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn binnen of buiten de EU.

  Interne audit, externe audit en inspectiebezoeken

  Bij interne en externe audits wordt vooraf toestemming gevraagd voor inzage in het cliëntendossier. Dat geldt ook voor inspectiebezoeken. De Inspectie van Volksgezondheid en jeugd heeft de bevoegdheid om ongevraagd in cliëntendossiers te kijken als zijn daar aanleiding toe zien.

  Bewaartermijn

  Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk en voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn zoals beschreven in de procedure documenten – archiefbeheer. Desgewenst kunt u deze opvragen bij de praktijk.

  Voor medische informatie is de bewaartermijn vijftien jaar voor medewerkers zeven jaar.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen via de klachtenregeling van de praktijk of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  De contactgegevens van de verantwoordelijke bij Fysio -Ther- Borg zijn:

  Fysio -Ther- Borg
  Walstraat 50
  7061 CB Terborg
  Telefoon:  0315-327703
  E-mail:   i.jansen@kpnplanet.nl

  Vanzelfsprekend zullen wij op een respectvolle manier en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan. 

  Aanvraag inzage, afschrift, correctie, vernietiging, (medische) persoonsgegevens, stil leggen, verwijdering, wijzigen toestemming uit een elektronisch dossier/ bestand (voor gegevensuitwisseling)

  Toelichting

  U dient er rekening mee te houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar worden bewaard, voor medewerkers zeven jaar. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Binnen vier weken na uw aanvraag krijgt u een inhoudelijke reactie van uw praktijk. Een kopie van het (medisch) dossier kunt u daarna met een ongeldig gemaakt legitimatiebewijs ophalen bij de praktijk.

  Inzage

  U heeft het recht om uw (medisch) dossier in te zien en het recht om u te laten vergezellen bv. van een vertrouwenspersoon.

  Correctie

  De zogenaamde objectieve gegevens in uw dossier (naam, adres, woonplaats) kunt u laten corrigeren.

  Verzoek tot wijziging, vernietiging, stil leggen, verwijdering of overdragen

  Als cliënt heeft u het recht uw dossier te laten wijzigen, stil te leggen, vernietigen of verwijdering. Bij dit verzoek bij voorkeur een toelichting toevoegen. De rechten gelden voor binnen en buiten de praktijk.

  Delen en overdragen gegevens

  U kunt zelf bepalen welke gegevens u deelt en met wie. Dit recht geldt ook wanneer U de relatie wil beëindigen. Het recht bestaat náást het recht op inzage van persoonsgegevens.

  De cliënt zelf is eigenaar van de gegevens u mag zonder toestemming van de praktijk gegevens aan een ander overdragen. U kunt ook aan de praktijk vragen de gegevens over te dragen.

  Overzicht van degene die gebruik maken van het elektronisch systeem

  U heeft het recht om een overzicht te krijgen wie bepaalde informatie in het elektronisch systeem o.a. ECD beschikbaar heeft gesteld en wie en op welke datum de informatie heeft ingezien of opgevraagd.

  Kopie dossier

  Het is mogelijk om een kopie op te vragen van (delen van) uw (medisch) dossier.

   Opvragen medische gegevens overleden cliënt

  Een kopie van de (medische) gegevens van een overleden cliënt/medewerker worden in principe niet verstrekt. Dit is alleen toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben en indien er zwaarwegende belangen zijn. Aan de zorgverlener zal het verzoek worden voorgelegd of hij/zij de zwijgplicht wenst te doorbreken. Bij dit verzoek graag een toelichting in een begeleidende brief toevoegen.

  Gegevens minderjarige

  Jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben recht op inzage of afschrift van hun medisch dossier. De ouders van hun jeugdigen van 12 tot 16 jaar hebben dit recht gezamenlijk met het kind. Zonder de schriftelijke toestemming van het kind hebben de ouders dit recht niet. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage of een afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de cliënt niet meer in leven is, is het verstrekken van medische gegevens alleen toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad en dat er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Procedure

  Binnen vier weken na uw verzoek ontvangt u bericht of aan het verzoek kan worden voldaan. Als het verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom.

  Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van gewichtig belang is en/of kan zijn (voor anderen). Bijvoorbeeld, wettelijke verplichting, algemeen belang voor de Volksgezondheid, in het geval van een erfelijke aandoening. Hierover zijn in de wetten bepalingen opgenomen.

  Iemand machtigen

  Als u, na goedkeuring, (een gedeelte van) het (medisch) dossier af komt halen bij de praktijk, dan kunt u hiervoor iemand machtigen.

  Kosten

  Aan een kopie of overzichten van uw (medisch) dossier zijn in principe geen kosten verbonden.

  Inleveren aanvraagformulier
  U levert het aanvraagformulier in bij de praktijk met een ongeldig gemaakte kopie van uw legitimatiebewijs of U stuurt dit op naar de praktijk per post of per mail.

  Fysio -Ther- Borg
  Walstraat 50
  7061 CB Terborg
  Telefoon:  0315-327703
  E-mail:   i.jansen@kpnplanet.nl